PROFESÖRLÜK SONRASI

74- Yerci Ö, Özsoy Z, Palalı Z, Ertürk H, Onart S: Deri kanserlerinin histolojik, klinik yönden incelenmesi ve cerrahi tedavisi. Ulusal Cerrahi Dergisi, 3, 59-63 (1989)
75- Onart S, Arat M, Palalı Z, Özyardımcı N, Şan İ: Aurikula’da T.B.C. Olgusu. XX. Ulusal Tür Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, S.446-447, Erol Ofset, 1991 İstanbul.
76- Onart S, Arat M, Erişen L, Taşdelen İ, Daştan N: Tiroidektomi Sonrası Görülen Rekürrens Paralizileri. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, S.444-445, Erol Ofset, 1990 İstanbul.
77- Onart S, Tezel İ, Şan İ, Günay O: Nazal Girişimlerde Epsilon Aminokapronik Asitin Kanama Üzerine Etkisi. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, S.270-271, Erol Ofset, 1990 İstanbul.
78- Beşer M, Tezel İ, Onart S: Boyun Bölgesinde Ultrasonografik Tanı. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, S.448-449 Erol Ofset, 1990 İstanbul.
79- Tezel İ, Onart S, Yağcı M: Kronik Maksiller Sinüzit Tedavisinde Endonazal Antrostomi Metodunun Değeri. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, S:67-68 Erol Ofset, İstanbul 1990.
80- Tezel İ, Onart S, Erişen L, Tolunay Ş : Laringeal paragangliom. Türk Otorinolarengoloji XX. Ulusal Kongre Kitabı, Erol Ofset, İstanbul, 1991, ss.133 – 134.
81- Daştan N, Onart S, Tezel İ: Bir Olgu Nedeniyle Kongenital Choanal Atreziler ve Yaklaşımımız. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, S.409-410 Erol Ofset, İstanbul 1990.
82- Onart S, Arat M, Tezel İ, Erişen L, Tiregül H: Rotasyon Testleri ve Tanı Değerleri. Vertigo and its treatment symposium proceedings book, Sayfa:27-28, T.H.K. Basımevi 1990-Ankara.
83- Arat M, Onart S, Tuncel E, Erişen L: Septum Ameliyatlarında Kırma Tekniği ile Rekonstrüksiyon Metodu. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, S.459-460, Erol Ofset, İstanbul 1990.
84- Arat M, Onart S, Kaya A: Radikal Kulak Ameliyatı Endikasyonlu Vakalarda Yeni Bir Metodla Fonksiyonel Rekonstrüksiyon Sağlamaya Yönelik Araştırma. XX. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi Kitabı, S:461-463 Erol Ofset, İstanbul 1990.
85- Erişen L, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S: Maksiller Sinüs Osteumu Açıklığını Gösteren Semptomlara Dayalı Bir Yöntem. Otolarengoloji’de ve Sanat Dallarında Disfaniler İnternasyonal Simpozyumu Kitabı, Sayfa: 252-253, Ecem Matbaacılık, 1990-İstanbul.
86- Erişen L, Hızalan İ, Tezel İ, Onart S: Maksiller Sinüzitlerin Medikal Tedavisi Sonuçları ile Ostium Açıklığının Kıyaslanması. Otolarengoloji’de ve Sanat Dallarında Disfaniler İnternasyonal Simpozyumu Kitabı, Sayfa: 256-257, Ecem Matbaacılık, 1990-İstanbul.
87- Erişen L, Hızalan İ, Tezel İ, Onart S: Maksiller Sinüs Patolojilerinin Radyografik Bulgularının Ostium Açıklığı Bulguları ile Karşılaştırılması. Otolarengoloji’de ve Sanat Dallarında Disfaniler İnternasyonal Simpozyumu Kitabı, Sayfa: 254-255, Ecem Matbaacılık, 1990-İstanbul.
88- Erişen L, Hızalan İ, Tezel İ, Onart S: Vücut Pozisyonunun Maksiller Sinüs Ostiumu Açıklığı Üzerine Etkisi. Otolarengoloji’de ve Sanat Dallarında Disfaniler İnternasyonal Simpozyumu Kitabı, Sayfa: 258-259, Ecem Matbaacılık, 1990-İstanbul.
89- Erişen L, Tezel İ, Onart S, Basut O: Fetal Seyreden Submental Abse. Otolarengoloji’de ve Sanat Dallarında Disfaniler İnternasyonal Simpozyumu Kitabı, Sayfa: 163-164, Ecem Matbaacılık, 1990-İstanbul.
90- Akyol H, Tezel İ, Onart S, Erişen L, Basut O: Dilde Nörofibrom. Otolarengoloji’de ve Sanat Dallarında Disfaniler İnternasyonal Simpozyumu Kitabı, Sayfa: 161-162, Ecem Matbaacılık, 1990-İstanbul.
91- Erişen L, Akyol H, Onart S, Tezel İ, Hızalan İ: Uludağ Teleferik Yolculuğunda Orta Kulak Basıncı ve İşitme Ölçümleri. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. İstanbul, 1994, ss. 912-915
92- Erişen L, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S, Akyol H: İç Kulak Patolojilerinin Değerlendirilmesi ve Vestibülokohlear Kombine Formlar. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. İstanbul, 1994, ss. 912-915
93- Onart S, Şan İ, Erişen L, Tolunay Ş, Palalı Z, Acar A: Oral Florid Papillomatozis. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. Antalya.,1991
94- Şan İ, Erişen L, Tezel İ, Onart S, Erkan G: Kombine Laringosel Olgusu ve Eksternal Yaklaşım. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. Antalya, 1991
95- Şan İ, Onart S, Tolunay Ş, Erişen L, Tiregül H, Akyol H, Basut O, Erkan G, Koçak M: Fibröz Histiositoma. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi . İstanbul, 1994, ss. 168-170
96- Akyol H, Onart S, Erişen L, Tezel İ, Kaleli T, Basut O: Mandibulokutanöz Fistül Olgusuna Cerrahi Yaklaşımımız. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi.
97- Onart S, Şan İ: Seftriaksonun “20” Olguda Tedavi ve Profilaksi Amacıyla Kullanımı. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi. ANKEM DERGİSİ: G:Antibiyotik ve Kemoterapi Kongresi Özel Sayısı Cilt:5 Sayı:2, 1991 S.143.
98- Onart S, Korfalı E, Aksoy K, Şan İ, Bekar A, Coşkun H: Transnazal ve Sublabial Hipofiz Yaklaşımı. Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu.
99- Onart S, Tezel İ, Erkan G, Coşkun Y: Anterior Maksilla Traksiyonunun Maksillofasial Kırıktaki Önemi. Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu 13-15 Mayıs 1992, Cerrahpaşa-İstanbul.
100-    Onart S, Korfalı G, Lowry L, Akyol H: KBB Laser Kullanımında Alınacak Önlemler. Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu 13-15 Mayıs 1992 Cerrahpaşa – İstanbul.
101-Onart S, Korfalı E, Lowry D, Şan İ: Laser Cerrahisinin KBB’de Uygulanımı. Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu 13-15 Mayıs 1992 Cerrahpaşa-İstanbul.
102-Onart S, Basut O: Boyun Disseksiyonunda Lateral Curve İnsizyonunun Önemi. Baş ve Boyun Cerrahisinde Yeni Gelişmeler Simpozyumu 13-15 Mayıs 1992, Cerrahpaşa-İstanbul.
103-Onart S, Tezel İ, Erişen L, Basut O: Endoskopik Sinüs Cerrahisi Uygulanan Erişkin Hastalarda Lokal Anestezinin Önemi. Otorinolarengoloji Baş ve Boyun Cerrahisi XV. Dünya Kongresi Özet Kitabı, Erol Ofset, İstanbul-1993 (Abstract No:68, S:20).
104-Tezel İ, Erişen L, Basut O, Onart S, Coşkun H: Angiomatöz Antrokoanal Polipler. Otorinolarengoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi XV. Dünya Kongresi Özet Kitabı, Erol Ofset, İstanbul-1993 (Abstract No:20, S:65).
105- Erişen L, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S, Arat M, Basut O : Uyku apnesi sendromu. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi, 3 (5) : 63 – 82, 1993.
106-Erişen L, Tezel İ, Onart S, Basut O, Hızalan İ: Oral Kavite ve Dil Kökü Kanserlerinde Bilgisayarlı Tomografinin Yeri. Otorinolarengoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi XV. Dünya Kongresi Özet Kitabı, Erol Ofset, İstanbul-1993 (Abstract No:546, S:168).
107-Tezel İ, Erkan G, Onart S, Yerci Ö: Bir Olgu Nedeniyle Fasyal Sinir Nöromaları. Otorinolarengoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi XV. Dünya Kongresi Özet Kitabı, Erol Ofset, İstanbul-1993 (Abstract No:1331, S:406).
108-Erişen L, Parlak M, Onart S, Coşkun H, Hızalan İ, Tezel İ: Paranazal Sinüs Hastalıklarında Komputerize Tomografinin Yeri. Otorinolarengoloji-Baş ve Boyun Cerrahisi XV. Dünya Kongresi Özet Kitabı Erol Ofset, İstanbul-1993 (Abstract No:756, S:234). KULAK BURUN BOĞAZ İHTİSAS DERGİSİ, Yıl:3, Sayı:6, Temmuz 1993-İstanbul. Sayfa:52-54.
109- Basut O, Tezel İ, Erişen L, Hızalan İ, Onart S, Avşar T: Rinitli Olguların Ayrıcı Tanısında Nazal Smearın Yeri . XXI. Türk Otolaringoloji Ulusal Kongresi Kitabı, Erol Ofset, S:269-271, İstanbul 1994.
110- Tiregül H, Erişen L, Tezel İ, Onart S, Basut O : Endonazal etmoidektomi girişimi sonrası ender görülen bir komplikasyon olgusu. XXI. Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongre Kitabı, İstanbul, 1994, ss. 288 – 290.
111- Erişen L, Basut O, Tezel İ, Onart S, Arat M, Hızalan İ, Coşkun H: Regional epidemiologic features of the lip, oral cavity, and oropharynx. Journal of Environmental Pathology, Toxicology and Oncology. 15 (2-4): 225 – 229, 1996.
112- Basut O, Tezel İ, Onart S, Erişen L: Allerjik rinit tanısında basit sitolojik bir metodun güvenilirliğinin değerlendirilmesi. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı, Erol Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 1997, ss.105-8. (Ulusal yayın)
113- Basut O, Tezel I, Onart S, Erişen L. Allerjik rinit tanısında  basit sitolojik bir yöntemin güvenilirliğinin değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri, 1999; 1(3):  142-4.
114. Tezel I, Basut O, Onart S, Ökten G: Otojen İntrakraniyal Komplikasyon Riski Olan Hastalarda MRI’ın Önemi. XXIII. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı, Erol Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 1997.
115- Basut O, Tezel İ, Onart S, Erişen L, Özdilek T: Glomus karotikumda preoperatif embolizasyonun değerlendirilmesi. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı, Erol Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 1997, ss. 375-8. (Ulusal yayın)
116- Erişen L, Arat M, Hızalan İ, Basut O, Tezel İ, Onart S, Coşkun H: Yanak boşluğu kitleleri ve cerrahi tedavileri. 23. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı, Erol Ofset Matbaacılık San. ve Tic. Ltd. Şti., İstanbul, 1997, ss. 735-8. (Ulusal yayın)
117- Erişen L, Coşkun H, Basut O, Onart S, Tezel İ: Factors affecting wound infection rates in head and neck surgery. XVI. World Congress of Otorhinolarygology Head and Neck Surgery, 2-7 March 1997, Sydney-Australia, p.344. (UNY)
118- Onart S, Basut O, Erişen L, Tezel İ, Caymaz A, Irmak F: Fonksiyonel Endoskopik Sinüs Cerrahisinde Postoperatif Bir Komplikasyon; Orta Konka Sineşisi. 24.Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi Kitabı, İstanbul, 1999, ss.657-9.
119- Erişen L, Basut O, Coşkun H, Tezel İ, Hızalan İ, Onart S: Adenotonsillektomi Olgularımız ve Endikasyonların Değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz Klinikleri 1999,   1(2): 85-88.
120- Basut O, Coşkun H, Erişen L, Ertürk A, Tezel İ, Onart S. Paparella ve Sheppard  ventilasyon tüplerinin etkinliği ve komplikasyonları. Otoskop 2000; 1: 16-19.
121- Onart S, Yırcalı G: The Role of CT to Evalute Lamina Cribrosa and Cerebrospinal Fluid Leak in Functional Endoscopic Sinüs Surgery. Third International Conference on Acoustic Neurinoma and Other CPA Tumors. 12-16 June 1999, Rome, Italya.
122- Erişen L, Coşkun H, Basut O, Onart S, Tezel İ: Baş-boyun onkolojisinde “split thickness skin graft” ile rekonstrüksiyon. Türk Onkoloji Dergisi, 15 (2): 61-5, 2000.
123- Onart S, Coşkun H, Basut O, Erişen L, Tezel İ: Diffüz İdioptik İskelet Hiperostozisi ve Disfaji. 25. Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş-Boyun Cerrahisi Kongresi, 18-22 Eylül 1999, İzmir.
124- Coşkun H, Erişen L, Basut O, Onart S, Tezel İ: Factors affecting wound infection rates in head and neck surgery. Otolaryngol Head Neck Surg, 123 (3): 328-33, 2000.
125. Erişen L, Başel B, Coşkun H, Basut O, Hızalan İ, Tezel İ, Onart O, Erol O: Disseke edilen lenf nodu sayısı ve boyun nüks oranlarının boyun diseksiyonu tipine göre değerlendirilmesi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2001; 8 (5): 391-6.
126- Coşkun H, Erişen L, Tolunay Ş, Basut O, Onart S, Tezel İ: Incidental association of thyroid carcinoma and squamous cell carcinoma of head and neck. Am J Otolaryngol 2002; 23(4)
127- Basut O, Özdilek T, Coşkun H, Erişen L, Tezel İ, Onart S, Hızalan İ. Tinnituslu hastalarda hiperinsülinemi sıklığı ve diyabet diyetinin tinnitus üzerine etkisi. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 2003, 10 (5): 183-7.
128- Kasapoğlu F., Erişen L., Coşkun H., Basut O., Tezel İ., Hızalan İ., Onart S. Total larenjektomi sonrası farengokutanöz fistül gelişimini etkileyen faktörler ve fistül tedavisine yaklaşımımız, Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2003; 11 (1):5-10
129- Basut O., Tezel İ., Coşkun H., Onart S., Yırcalı G. Diabetes Mellitus ve Aterosklerotik Kalp Hastalığı Olan Hastalarda  Uyarılmış İşitsel Beyin Sapı Yanıtları., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 29 (3) 1-5
130- Basut O, Coskun H, Erişen L, Tezel İ, Onart S. Bir larengeal amiloidoz olgusu. Türk Otolarengoloji Arşivi 2003; 41(3): 164-8.
131- İnci N, Hızalan İ, Kaya Turgut Ö, Tezel İ, Onart S, Erişen L, Basut O, Coşkun H. Geniş vestibüler akuaduktus sendromu: 2 olgu sunumu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 30(2): 131-5.
132. Erisen L, Coskun H, Ozuysal S, Basut O, Onart S, Hizalan I,  Tezel I. Basaloid squamous cell carcinoma of the larynx: a report of four new cases. Laryngoscope 2004, 114(7):1179-83.
133. Erisen L, Basel B, Irdesel J, Zarifoglu M, Coskun H, Basut O, Tezel I, Hizalan I, Onart S: Shoulder function after accessory nerve-sparing neck disscetions. HEAD NECK 2004; 26:967-71.
134- Dilber M, Erişen L, Yerci Ö, Coşkun H, Basut O, Onart S, Hızalan İ. Tiroid dışı baş-boyun kitlelerinde ince iğne aspireasyon sitolojisi sonuçları: Uludağ deneyimi. Türk Otolarengoloji Arşivi 2005; 43(2): 86-95.
135- K. Aydoğan, Ö. F. Turan, S. Onart, S. K. Karadoğan, S. Tunalı. Audiological abnormalities in patients with vitiligo Audiological abnormalities in patients with vitiligo. Eur J Dermatol 2008; 18 (6): 642-6.
136- Ahmet Ursavas, Mehmet Karadag, Basak Burgazlioglu, Funda Coskun, Esma Ceylan, Selcuk Onart, R. Oktay Gozu. Relief of Sleep Apnea After Radiation and Chemotherapy. Clinical Lung Cancer August 2007, 8 (8):
137. Ahmet Ursavas, Mehmet Karadag, Mustafa Güllülü, Funda Coskun, Selcuk Onart, R. Oktay Gozu. Low-Grade Urinary Albumin Excretion in Normotensive/Non-diabetic Obstructive Sleep Apnea Patients. Sleep Breath, 2008 Mar, 12.
138. Onart S. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Özel Sayısı Editörü 2007, 23 (3). (Dergi)
139. Ömer Afşın Özmen, Selçuk Onart. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromunda Tedavi: Nazal Cerrahi. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Özel Sayısı, 2007, 23 (3):90-92.
140. Fikret Kasapoğlu, Selçuk Onart. Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Tedavisinin Sonuçları: Cerrahi Tedavi Sonuçları. Türkiye Klinikleri J Surg Med sci, 23 (3): 119-123, 2007.
141- Kasapoglu F. Editör: Prof.Selçuk Onart. Obstrüktif uyku apnesi sendromunda laboratuar değerlendirmesi: video uyku nazendoskopisi. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci, 3(23):68-70, 2007.
142. Turgut OK, Erişen L, Coşkun H, Basut O, Onart S, Hızalan I. Hypothyroidism after primary surgical treatment for laryngeal and hypopharyngeal cancer. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2008 May-Jun;18(3):125-130. PMID: 1898499289.
143. A. Eryılmaz, L. Erişen, A. Ursavaş, M. Karadağ, S. Onart, O. Basut, H. Coşkun. Saf horlama hastalığı ve hafif-orta tıkayıcı uyku apnesi sendromunda palatal implant tedavisi. Türk Otorinolarengoloji Arşivi. 2008;46 (2):96-104.
144. K. Aydoğan, Ö. F. Turan, S. Onart, B. Yazıcı, S. K. Karadoğan, N. Tokgöz. Neurological and neurophysiological effects of oral isotretinoin: A prospective investigation using auditory and visual evoked potentials. Eur J Dermatol 2008; 18 (6): 642-6.
145. Celik B, Coskun H, Kumas F Ferda, Irdesel J, Zarifoğlu M, Erisen L, Onart S  Accesory Nerve Functions After Level 2b Preserving Selektive Neck Dissections. J_Id Hed. 6 – Arch-09 Page:1-7.
146. Fikret Kasapoglu, Gokhan Tuzemen, Ibrahim Hızalan, Levent Erisen, Oguz Basut, Selcuk Onart, Hakan Coskun, Afsin Ozmen. Prognosis in Sudden Hearing Loss: Is it the Disease or the Treatment that Determines the Prognosis?. Int. Adv. Otol. 2009; 5:(2) 187-194.
147.Afşın Özmen, Uğur Dokuzlar, Talip Özdemircan, Fikret Kasapoğlu, Hakan Coşkun, Oğuz Basut, Selçuk Onart. Septorinoplasti Sonrası Hasta Memnuniyetinin Değerlendirilmesi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 35 (3) 119-122, 2009.
148. Ömer Afşın Özmen, Selçuk Onart. Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu. Actual Medicine. Cilt: 16, sayı: 16 Ekim 2008.
149. Kasapoglu F, Onart S, Basut O. Pre-operative evaluation of patients with chronic rhinosinusitis by direct radiographies, computed tomography and nasal endoscopy. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 19:184-191, 2009.
150. Kasapoglu F, Ozmen OA, Coskun H, Erisen L, Onart S. Evaluation of Amylase Levels in the Neck Drainage and Serum for Early Diagnosis of the Pharyngocutaneous Fistula. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 19: 67-70, 2009.
151. Dokuzlar U, Erisen L, Kasapoglu F, Coskun H, Basut O, Onart S, Hızalan İ. Unexpected Findings in the Neck Dissection Specimens for Primary Head and Neck Squamous Cell Carcinoma. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg 19: 9-15, 2009.
152. Kasapoglu F, Kaya FN, Tuzemen G, Ozmen OA, Kaya A, Onart S. Comparison of Peritonsillar Levobupivacaine and Bupivacaine Infiltration for Post-Tonsillectomy Pain Relief in Children: Placebo-Controlled Clinical Study. Int J Pediatr Otorhinolaryngol (DOI: 10.1016/j.ijporl.2010.11.015)
153. Tamer Yıldırım, Ömer Afşın Özmen, Levent Erişen, Fikret Kasapoğlu, Hakan Coşkun, Oğuz Basut, Selçuk Onart, İbrahim Hızalan. The role of selective neck dissection in pathological N1 squamos cell carcinomas of the head and neck. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi 2011;21(2):63-69.
154. Özmen Ö.A, Tüzemen G,  Kasapoğlu F, Özmen S, Coşkun H, Ursavaş A, Karadağ M, Onart S. The Reliability of SleepStrip™ as a Screening Test in Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2011; 21(1):15-19.
155. Dokuzlar U, Kasapoğlu F, Demirci U, Onart S. Temporal kas fasya greftlerinin formaldehit ile işlenmesinin timpanoplasti başarı oranlarına etkisi. Kulak Burun Boğaz İhtisas Dergisi. 2011; 21(2): 86 90.
156. Kasapoğlu F, Ceyhan A, Özmen Ö.A., Özdemircan T, Coşkun H, Basut O, Onart S, Hızalan İ. Künt Ve Penetran Baş Boyun Travmali Hastalara Cerrahi Yaklaşimimiz ve Değerlendirilmesi. Türk Otolarengoloji Arşivi. (Basıma kabul edildi)
157. Sufioğlu M, Özmen Ö.A, Kasapoğlu F, Ursavaş A, Erişen L, Onart S. Horlamada burun cerrahisinin etkinliği. Türk Otolarengoloji Arşivi. (Basıma kabul edildi)
158. Sufioğlu M, Ozmen OA, Kasapoglu F, Demir UL, Ursavas A, Erişen L, Onart S.The efficacy of nasal surgery in obstructive sleep apnea syndrome: a prospective clinical study. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011 Jul 15. [Epub ahead of print]
159. Demirci U, Basut O, Noyan B, Demir UL, Ozmen OA, Kasapoglu F, Coskun HH, Onart S. The Efficiacy of Sternocleidomastoid Muscle Flap on Frey’s Syndrome via a Novel Test: Galvanic Skin Response. Indian Journal of Otolaryngology and Head & Neck Surgery. 9 Jan 2012. [Epub ahead of printe

FACEBOOK SAYFAMIZ

https://www.facebook.com/selcuk.onart